»Handelsbetingelser
Handelsbetingelser 2020-03-30T10:48:10+02:00

Generelle handelsbetingelser

1. GYLDIGHED

Med mindre andet er skriftlig aftalt, gælder disse generelle betingelser mellem Danova og Danova’s kunder ved Danova’s salg af produkter og serviceydelser til kunden. Produkter og serviceydelser betegnes under ”Leverance”.

2. LEVERANCE

Leveringsbetingelser

Alle produkter leveres EXW.

Serviceydelser leveres på det tidspunkt og sted, der er aftalt mellem Danova og kunden. Hvis parterne har aftalt overtagelsesforretning, som af årsager uden for Danova’s Kontrol ikke er afholdt senest på den aftalte overtagelsesdag, vil leveringen blive anset for at have fundet sted på den aftalte overtagelsesdag. Risiko og ansvar for leverancen overgår hermed til kunden og reklamationsperioden, jf. pkt. 5, begynder.

Såfremt kunden tager leverancen i brug før overtagelsen har fundet sted, vil leveringen blive anset for at have fundet sted fra den dato, leverancen blev taget i brug. Risiko og ansvar overgår herefter til kunden og reklamationsperioden, jf. pkt. 5, begynder.

Forsinkelse

Såfremt Danova er årsag til forsinkelse af en leverance, kan kunden kræve erstatning for dokumenterede tab op til et beløb svarende til 0,5 % af prisen på den forsinkede del af leverancen for hver uge, som leverancen forsinkes, dog samlet, maksimalt et beløb svarende til 7,5 % af denne pris. Kunden skal uden ophold meddele Danova, såfremt det påtænkes at kræve erstatning. Hvis Danova ikke modtager meddelelse uden ophold, bortfalder kundens ret til at kræve erstatning for forsinkelsen. Såfremt maksimumbeløbet for erstatning kommer til udbetaling, kan kunden hæve købet af den forsinkede del af leverancen uden at pådrage sig ansvar forudsat, leveringen ikke sker inden for en af kundens fastsat rimelige periode. Ophævelse berettiger ikke kunden til at kræve yderligere erstatning. For så vidt angår fortløbende levering af varer og/eller serviceydelser har kunden ikke ret til at ophæve ikke-forsinkede ordrer.

3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Ved Danova salg under disse betingelser overføres ingen immaterielle rettigheder (”IPR”) mellem parterne, med mindre der er indgået en særskilt, skriftlig aftale herom. Danova beholder alle IPR, der indgår i leverancen. I tilfælde, hvor leverancen omfatter software, har kunden dog en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at anvende softwaren i softwarens oprindelige form og udelukkende til den brug, der fremgår af produktspecifikationen. Kunden har ikke ret til at kopiere, videreudvikle eller ændre nogen del af softwaren. Alle tegninger, beskrivelser, modeller mv. der stilles gratis til rådighed af Danova forbliver Danova’s ejendom.

4. PRIS OG BETALING

Priser

Alle priser er eksklusive skatter og afgifter samt transport- og forsikringspræmier. Sådanne omkostninger vil fremgå separat af fakturaer. Ved fortløbende levering af produkter og serviceydelser vil prisen for hvert enkelt levering, med mindre andet er aftalt, være baseret på Danova listepris på leveringstidspunktet.

Betalingsbetingelser

Betaling skal finde sted senest 14 dage efter fakturadato, med mindre andet skrifteligt er aftalt. Ved for sen betaling tillægges det udestående beløb renter på 1,5 % pr påbegyndt måned.

Forhold for annulering

Så snart ordren er afgivet vil den blive bestilt ved vores leverandør. Hvis købet annulleres senest 14 dage, før den aftalte levering, vil der blive pålagt et omkostningsgebyr på 40% af den samlede købspris.

Ejendomsforbehold

Danova har ejendomsforbehold i alle solgte produkter indtil fuld betaling har fundet sted.

5. MANGLER

Beføjelserne i pkt. 5 er kundens eneste misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler i forbindelse med leverancen.

Mangelafhjælpning

Danova indestår for at 1) alle produkter produceres i overensstemmelse med produktspecifikationerne og leveres fejlfri, samt 2) alle serviceydelser udføres som aftalt mellem kunden og Danova med den nødvendige ekspertise og grundighed. Danova indestår ikke for, at leverancer er designet eller egnet til at blive anvendt til særlige, bestemte formål. Kunden har pligt til at undersøge leverancen for synlige mangler ved modtagelsen.Enhver mangel skal meddeles skriftlig til Danova, så snart kunden bliver eller burde være blevet opmærksom herpå. Såfremt kunden ikke omgående underretter Danova om en mangel, bortfalder kundens ret til at påberåbe sig denne mangel. Danova skal iværksætte mangeludbedring uden unødigt ophold efter modtagelsen af rettidig meddelelse om en mangel. Danova afgør selv, hvorvidt en mangeludbedring skal ske ved reparation eller udskiftning af den mangelfulde leverance. Hvis en væsentlig mangel ikke er udbedret indenfor rimelig tid (typen og omfanget af manglen taget i betragtning)har kunden ret at ophæve købet af den mangelbehæftede del af leverancen med et yderligere varsel på to (2) uger. Denne ret bortfalder, hvis manglen udbedres i løbet af de to uger.

Erstatning

I tilfælde af mangler, som Danova er ansvarlig for, er kunden med de begrænsninger der følger af pkt. 6, berettiget til erstatning for direkte tab, hvilket omfatter 1) direkte omkostninger afholdt som følge af manglen, og 2) person- og tingsskade forårsaget af den mangelfulde leverance (produktansvar). Kunden kan ikke medregne erstatningen i udestående betalinger.

Reklamationsperiode

Ethvert krav fra kunden vedrørende leverancen, herunder produktansvarskrav, skal straks meddeles Danova og under alle omstændigheder senest 1 år efter levering af de fejlbehæftede produkter/serviceydelser. Efter udløbet af denne periode kan der ikke længere rejses krav mod Danova.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

Indirekte tab og følgeskader

Danova kan i intet tilfælde holdes ansvarlig, herunder i forhold til produktansvar, for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til drifts-, eller indtægtstab og tab af data eller fortjeneste samt driftsafbrydelse, ligesom Danova ikke kan holdes ansvarlig for forhold som skyldes normalt slid, efterbehandling, forkert brug eller fejlhåndtering af leverancen.

Produktansvar

Danova kan ikke holdes ansvarlig for skader, som leverancen måtte forvolde, når de integreres i eller udgør en del af kundens eller tredjemands udstyr, produkter, ejendom eller fast ejendom.

Samlet ansvar

Danova samlede ansvar herunder erstatningsansvar og ansvar for omkostninger relateret til mangeludbedring, kan – uanset om kravet baseres på kontrakt, garanti, skadevoldende handling, produktansvar (undtaget personskade) eller anden form for manglende opfyldelse af køb, som er omfattet af disse betingelser – ikke overstige det laveste af følgende beløb: 1) 50 % af købesummen for den del af leverancen, som kravet udspringer af, og 2) DKK 1 million.

Regres

Kunden skal holde Danova skadeløs for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med leverancen i det omfang sådanne krav ville have været omfattet af eller begrænset under disse betingelser.

7. FORCE MAJEURE

Danova kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse, når dette skyldes force majeure-begivenheder såsom brand, eksplosion, arbejdsnedlæggelse eller lockout, jordskælv, skade eller ulykke, manglende eller fejl på transportenheder, epidemi, oversvømmelse, tørke, erklæret eller ikke-erklæret krig, revolution, civile optøjer,samfundsfjendtlige handlinger, blokade eller embargo, manglende opnåelse af fornødne licenser, tilladelse eller autorisation, uventede omkostninger, som direkte eller indirekte påvirker leverancens produktionsomkostninger eller love,bekendtgørelser, regler, forordninger, krav eller betingelser fra myndigheder. I en force majeure situation udsættes leverancen med et tidsrum svarende til den forsinkelse, force majeure begivenheden medfører. Såfremt den berørte leverance forsinkes i mere end 60 dage kan parterne hver især opsige denne.

8. HEMMELIGHOLDELSE

I forbindelse med køb omfattet af disse betingelser skal enhver information som kunden modtager fra Danova, herunder, men ikke begrænset til, informationom leverancen, processer, teknik, resultater, materialer, design, priser og alt fysik materiale behandles og holdes fortrolig af kunden med mindre andet er aftalt. Kunden må således ikke uden forudgående skriftligt samtykke bruge Danova fortrolige information til andet end, hvad der er nødvendig for at kunne anvende leverancen til de formål, der fremgår af eller klart forudsættes i den til leverancen hørende dokumentation.

9. EKSPORTKONTROL

Hvis kunden eksporterer eller reeksporterer leverancen globalt skal kunden opfylde alle nationale og internationale (re-) eksportkontrolbestemmelser. Hvis Danova skal udføre eksportkontroltjek, skal kunden på anmodning fra Danova omgående give Danova alle relevante oplysninger vedrørende slutkunden, bestemmelsesstedet og den tiltænkte brug af varer, arbejder og serviceydelser leveret af Danova Kunden skal holde Danova skadesløs for ethvert krav, sagsanlæg, bøde, tab, udgifter og skader som skyldes eller har relation til kundens manglende opfyldelse af eksportkontrolbestemmelser, og kunden skal godtgøre Danova alle deraf følgende tab og udgifter. Danova er ikke forpligtet til at opfylde denne aftale, hvis opfyldelsen forhindres som følge af nationale eller internationale handels- eller toldkrav eller andre sanktioner, herunder embargo.

10. TVISTER

Medmindre parterne specifikt aftaler andet må Danova efter eget skøn afgøre, om tvister opstået pga. eller i forbindelse med disse betingelser skal afgøres ved 1) voldgift efter de af voldgiftinstituttets til enhver tid gældende regler eller 2) ved de danske domstole. Værneting er København, Danmark. Alle tvister skal afgøres efter dansk ret, dog finder danske lovvalgsregler og De Forenede Nationers internationale købelov (CISG) ikke anvendelse.

11. FOR RETURNERINGER GÆLDER FØLGENDE:

Produkter tages ikke retur for kreditering uden forudgående accept fra Danova. Alle returneringer skal mærkes med et returnummer som udleveres af Danova. Desuden skal produkterne returneres i uåbnet originalemballage. Produkter returneres på kundens regning, samt på kundens eget ansvar. Produkter som fremsendes til Danova uden aftale, vil blive returneret til afsender.

Danova, Møllebakkevej 155, 4243 Rude CVR: 12806698 – 2015

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies og vores persondatapolitik mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk