Danova® Generelle betingelser

1 GYLDIGHED
Med mindre andet er skriftlig aftalt, gælder disse generelle betingelser mellem Danova® og Danova’s kunder ved Danova’s salg af produkter og serviceydelser til kunden. Produkter og serviceydelser betegnes under en ”Leverance”.

2 LEVERANCE
Leveringsbetingelser
Alle produkter leveres DDP (incoterms 2010) til den danske-tyske grænse, hvorefter de for kundens regning og risiko fragtes til kundens aftalte lokation i Danmark.
Danova® chartring af fragtfører eller speditør på kundens vegne ændrer hverken på overgangen af risiko eller nogen øvrige betingelser og/eller omstændigheder vedrørende leveringstiden.
Serviceydelser leveres på det tidspunkt og sted, der er aftalt mellem Danova® og kunden.
Hvis parterne har aftalt overtagelsesforretning, som af årsager uden for Danova’s
Kontrol ikke er afholdt senest på den aftalte overtagelsesdag, vil leveringen blive anset for at have fundet sted på den aftalte overtagelsesdag. Risiko og ansvar for leverancen overgår hermed til kunden og reklamationsperioden, jf. pkt. 5, begynder.

Såfremt kunden tager leverancen i brug før overtagelsen har fundet sted, vil leveringen blive anset for at have fundet sted fra den dato, leverancen blev taget i brug.
Risiko og ansvar overgår herefter til kunden og reklamationsperioden, jf. pkt. 5, begynder.

Forsinkelse
Såfremt Danova® er årsag til forsinkelse af en leverance, kan kunden kræve erstatning for dokumenterede tab op til et beløb svarende til 0,5 % af prisen på den forsinkede del af leverancen for hver uge, som leverancen forsinkes, dog samlet, maksimalt et beløb svarende til 7,5 % af denne pris. Kunden skal uden ophold meddele Danova®, såfremt
det påtænkes at kræve erstatning. Hvis Danova® ikke modtager meddelelse uden ophold, bortfalder kundens ret til at kræve erstatning for forsinkelsen.

Såfremt maksimumbeløbet for erstatning kommer til udbetaling, kan kunden hæve købet af den forsinkede del af leverancen uden at pådrage sig ansvar forudsat, leveringen ikke sker inden for en af kundens fastsat rimelige periode.
Ophævelse berettiger ikke kunden til at kræve yderligere erstatning.

For så vidt angår fortløbende levering af varer og/eller serviceydelser har kunden ikke ret til at ophæve ikke-forsinkede ordrer.

3 IMMATERIELLE RETTIGHEDDER
Ved Danova® salg under disse betingelser overføres ingen immaterielle
rettigheder (”IPR”) mellem parterne, med mindre der er indgået en særskilt, skriftlig aftale herom. Danova® beholder alle IPR, der indgår i leverancen. I tilfælde, hvor leverancen omfatter software, har kunden dog en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv
og ikke-overdragelig ret til at anvende softwaren i softwarens oprindelige form og udelukkende til den brug, der fremgår af produktspecifikationen. Kunden har ikke ret til at kopiere, videreudvikle eller ændre nogen del af softwaren. Alle tegninger, beskrivelser, modeller mv. der stilles gratis til rådighed af Danova® forbliver Danova’s ejendom.

Ved Danova® salg under disse betingelser, der medfører registrering af måledata i systemer eller udstyr tilhørende Danova®, herunder også udstyr, der tilbageleveres til Danova® som følge af fejl eller mangler, opnår Danova® tidsubegrænset en ejers råden og rettigheder over de registrerede data. Hvorefter Danova® kan såvel anvende data til egne formål som sælge data til tredjemand. Undtaget herfra er alene personhenførbare data.

4 PRIS OG BETALING
Priser
Alle priser er eksklusive skatter, moms og afgifter samt transport- og forsikringspræmier, fragt, forsendelse, emballage og installation.
Sådanne omkostninger vil fremgå separat af fakturaer.

Ved fortløbende levering af produkter og serviceydelser vil prisen for hvert enkelt levering, med mindre andet er aftalt, være baseret på Danova® listepris på leveringstidspunktet.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Danova® kan justere priserne.

Betalingsbetingelser
Betaling skal finde sted senest 30 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges det udestående beløb renter på 1,5 % pr påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold
Danova® har ejendomsforbehold i alle solgte produkter indtil fuldbetaling
har fundet sted med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Danova® på kundens vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal produkterne forsikres af kunden og opbevares særskilt. Kunden forpligter sig til ikke, uden Danova® samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til kunden. Kunden må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

5 MANGLER
Beføjelserne i pkt. 5 er kundens eneste misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler i forbindelse med leverancen.

Mangelafhjælpning
Danova® indestår for at 1) alle produkter produceres i overensstemmelse med produktspecifikationerne og leveres fejlfri, samt 2) alle serviceydelser udføres som aftalt mellem kunden og Danova® med den nødvendige ekspertise og grundighed. Danova® indestår ikke for, at leverancer er designet eller egnet
til at blive anvendt til særlige, bestemte formål.

Kunden har pligt til at undersøge leverancen for synlige mangler ved modtagelsen. Enhver mangel skal meddeles skriftlig til Danova®, straks når kunden bliver eller burde være blevet opmærksom herpå. Såfremt kunden ikke omgående underretter Danova®om en mangel, bortfalder kundens ret til at påberåbe sig denne mangel.

Danova® skal iværksætte mangeludbedring uden unødigt ophold efter modtagelsen
Af rettidig meddelelse om en mangel. Danova® afgør selv, hvorvidt en mangeludbedring skal ske ved reparation eller udskiftning af den mangelfulde leverance. Hvis en væsentlig mangel ikke er udbedret indenfor rimelig tid (typen og omfanget af manglen taget i betragtning)
har kunden ret at ophæve købet af den mangelbehæftede del af leverancen med et yderligere varsel på to (2) uger. Denne ret bortfalder, hvis manglen udbedres i løbet af de to uger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt kunden får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal kunden, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

Ved fremsendelse til kunden af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele foregår transporten for kundens regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Danova® disposition.

Danova® yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.
Danova® afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 24 måneder efter den oprindelige levering til kunden.
Erstatning
I tilfælde af mangler, som Danova® er ansvarlig for, er kunden med de begrænsninger der følger af pkt. 6, berettiget til erstatning for direkte tab, hvilket omfatte 1) direkte omkostninger afholdt som følge af manglen, og 2) person- og tingsskade forårsaget af den mangelfulde leverance (produktansvar).

Kunden kan ikke modregne erstatningen i udestående betalinger.

Reklamationsperiode
Ethvert krav fra kunden vedrørende leverancen, herunder produktansvarskrav, skal straks meddeles Danova® og under alle omstændigheder senest 1 år efter levering af de fejlbehæftede produkter/serviceydelser. Efter udløbet af denne periode kan der ikke længere rejses krav mod Danova®

6 ANSVARSBEGRÆNSNING
Indirekte tab og følgeskader
Danova® kan i intet tilfælde holdes ansvarlig, herunder i forhold til produktansvar, For indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til drifts-, eller indtægtstab og tab af data eller fortjeneste samt driftsafbrydelse, ligesom Danova® ikke kan holdes ansvarlig for forhold som skyldes normalt slid, efterbehandling, forkert brug eller fejlhåndtering af leverancen.

Produktansvar
Danova® kan ikke holdes ansvarlig for skader, som leverancen måtte forvolde,
når de integreres i eller udgør en del af kundens eller tredjemands udstyr, produkter, ejendom eller fast ejendom.

Samlet ansvar
Danova® samlede ansvar herunder erstatningsansvar og ansvar for omkostninger relateret til mangeludbedring, kan – uanset om kravet baseres på kontrakt, garanti, skadevoldende handling, produktansvar (undtaget personskade) eller anden form for manglende opfyldelse af køb, som er omfattet af disse betingelser – ikke overstige det laveste af følgende beløb: 1) 50 % af købesummen for den del af leverancen, som kravet udspringer af, og 2) DKK 1 million.

Regres
Kunden skal holde Danova® skadeløs for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med leverancen i det omfang sådanne krav ville have været omfattet af eller begrænset under disse betingelser.

7 FORCE MAJEURE
Danova® kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse, når
dette skyldes force majeure-begivenheder såsom brand, eksplosion, arbejdsnedlæggelse eller lockout, jordskælv, skade eller ulykke, manglende eller fejl på transportenheder, epidemi, oversvømmelse, tørke, erklæret eller ikke-erklæret krig, revolution, civile optøjer,
samfundsfjendtlige handlinger, blokade eller embargo, manglende opnåelse af fornødne licenser, tilladelse eller autorisation, uventede omkostninger, som direkte eller indirekte påvirker leverancens produktionsomkostninger eller love, bekendtgørelser, regler, forordninger, krav eller betingelser fra myndigheder.
I en force majeure situation udsættes leverancen med et tidsrum svarende til den forsinkelse, force majeure begivenheden medfører. Såfremt den berørte
leverance forsinkes i mere end 60 dage kan parterne hver især opsige denne.

8 HEMMELIGHOLDELSE
I forbindelse med køb omfattet af disse betingelser skal enhver information som kunden modtager fra Danova®, herunder, men ikke begrænset til, information om leverancen, processer, teknik, resultater, materialer, design, priser og alt fysik materiale behandles og holdes fortrolig af kunden med mindre andet er aftalt.
Kunden må således ikke uden forudgående skriftligt samtykke bruge Danova® fortrolige information til andet end, hvad der er nødvendig for at kunne anvende leverancen til de formål, der fremgår af eller klart forudsættes i den til leverancen hørende dokumentation.

9 EKSPORTKONTROL
Hvis kunden eksporterer eller reeksporterer leverancen globalt skal kunden opfylde alle nationale og internationale (re-) eksportkontrolbestemmelser.

Hvis Danova® skal udføre eksportkontroltjek, skal kunden på anmodning fra Danova® omgående give Danova® alle relevante oplysninger vedrørende slutkunden, bestemmelsesstedet og den tiltænkte brug af varer, arbejder og serviceydelser leveret af Danova®

Kunden skal holde Danova® skadesløs for ethvert krav, sagsanlæg, bøde, tab, udgifter og skader som skyldes eller har relation til kundens manglende opfyldelse af eksportkontrolbestemmelser, og kunden skal godtgøre Danova® alle deraf følgende tab og udgifter.

Danova® er ikke forpligtet til at opfylde denne aftale, hvis opfyldelsen forhindres Som følge af nationale eller internationale handels- eller toldkrav eller andre sanktioner, herunder embargo.

10 TVISTER
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftsagen.
Alle tvister skal afgøres efter dansk ret, dog finder danske lovvalgsregler og De Forenede Nationers internationale købelov (CISG) ikke anvendelse.

11 FOR RETURNERINGER GÆLDER FØLGENDE:
Produkter tages ikke retur for kreditering uden forudgående accept fra Danova® Alle returneringer skal mærkes med et returnummer som udleveres af Customer Support. Customer support angiver om pakken bliver afhentet eller hvortil den skal sendes. Produkter som fremsendes til Danova® uden aftale,
vil blive returneret til afsender.